Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp SMEs

Người khởi tạo Q
QTVKN
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 607

QTVKN

Level 6
Xây dựng chiến lược được xem như là một phần của một quá trình quản trị chiến lược bao gồm ba giai đoạn: hình thành, thực hiện và đánh giá chiến lược. Quản trị chiến lược là một quá trình liên tục phát triển và thay đổi chiến lược định hướng tương lai để cho phép một tổ chức đạt được mục tiêu của mình, xem xét khả năng, những hạn chế của nó, và môi trường mà nó hoạt động.

Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị chiến lược, nhưng tóm lại,chiến lược có thể tạm định nghĩa là “Một loạt các hành động phức hợp nhằm huy động toàn bộ nguồn lực của một tổ chức hay cá nhân có thể có nhằm đạt được một mục đích nhất định.

Có các cấp độ chiến lược như sau: Chiến lược cấp công ty,chiến lược cấp đơn vị kinh doanh(SBU),chiến lược cấp chức năng và chiến lược quốc tế.

Qúa trình quản trị chiến lược gồm có ba giai đoạn : hình thành chiến lược ,thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược.

*Giai đoạn hình thành chiến lược gồm việc phát triển nhiệm vụ kinh doanh,xác định các cơ hội và nguy cơ đến với tổ chức từ bên ngoài,chỉ rõ các điểm mạnh và điểm yếu bên trong,thiết lập mục tiêu dài hạn,tạo ra các chiến lược thay thế và chọn ra những chiến lược đặc thù để theo đuổi.

*Giai đoạn thực thi chiến lược đòi hỏi tổ chức phải thiết lập các mục tiêu hàng năm,đặt ra các chính sách,khuyến khích nhân viên,và phân phối tài nguyên để các chiến lược lập ra có thể được thực hiện.*Giai đọan đánh giá chiến lược sẽ giám sát các kết quả của các hoạt động thiết lập và thực thi chiến lược.

QUY TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH

Quy trình hình thành một chiến lược tổng quát gồm ba giai đoạn:

*Giai đoạn 1- Giai đoạn nhập vào bao gồm ma trận EFE,ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM,ma trận IFE.Giai đoạn 1 tóm tắt các thông tin cơ bản đã được nhập vào cần thiết cho việc hình thành chiến lược.

*Giai đoạn 2 - Giai đoạn kết hợp bao gồm ma trận các mối nguy cơ-cơ hội-điểm mạnh-điểm yếu(SWOT),ma trận vị trí chiến lược và phân tích hành động(SPACE),ma trận nhóm tham khảo ý kiến Boston(BCG),ma trận các yếu tố bên trong và bên ngoài(IE),ma trận chiến lược chính.Giai đoạn 2 tập trung vào việc đưa ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn bằng cách sắp xếp,kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài quan trọng.

*Giai đoạn 3 - Giai đoạn quyết định chỉ bao gồm một kỹ thuật,ma trận hoạch định chiến lược có khả năng định lượng(QSPM).Giai đoạn 3 sử dụng thông tin nhập vào được rút ra từ giai đoạn 1 để đánh giá khách quan các chiến luợc khả thi có thể được lựa chọn ở giai đoạn 2.Ma trận QSPM biểu thị sức hấp dẫn tương đối của các chiến lược có thể lựa chọn và do đó cung cấp cơ sở khách quan cho việc chọn lựa các chiến lược riêng biệt

(Bui Thi Le Phuong - QTKN)
 

Chủ đề mới

Bài mới nhất

Thống kê

Chủ đề:
16,378
Bài viết:
18,193
Thành viên
94,503
Thành viên mới
567live8

Thành viên trực tuyến

Top