Tư duy marketing: Cách lập kế hoạch Marketing

Người khởi tạo K
knvn
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 280

knvn

Level 1
Một kế hoạch marketing bao gồm các phần sau:

1. Tóm tắt hoạt động (Executive summary):

Trình bày khái quát, ngắn gọn mục tiêu và đề nghị của kế hoạch để nhà quản trị nắm bắt những vấn đề nổi trội.

2. Tình hình markerting hiện đại (Current marketing situation):

Trình bày những dữ liệu cơ bản (có thể trong nhiều năm) về thị trường, sản phẩm, cạnh tranh, phân phối và môi trường vĩ mô.

Tình hình thị trường (Market situation): những dữ liệu về thị trường mục tiêu: quy mô, mức tăng trưởng, nhu cầu, nhận thức và những khuynh hướng mua sắm của khách hàng.

Tình hình sản phẩm (Product Situation): mức bán, giá, mức đóng góp vào lợi nhuận biên, lợi nhuận.

Tình hình cạnh tranh ( Competitive Situation): dự liệu của những đối thủ cạnh tranh chủ yếu về quy mô, mục tiêu, thị phần, chất lượng sản phẩm, chiến lược Marketing, những đặc trưng khác để hiểu về dự định và hành vi của họ.

Tình hình phân phôi( Distribution Situation): quy mô và tầm quan trọng của mỗi kênh phân phối.

Tình hình mội trường vĩ mô (Macroenviroment Situation): mô tả những khuynh hướng của môi trường vĩ mô_dân số, kinh tế,công nghệ, chính trị, luật pháp, văn hóa, xã hội_tác động đến tương lai của dòng sản phẩm này.

3. Phân tích cơ hội và vấn đề (Opportunity and Issue analytsis):

Phân tích cơ hội/ thử thách (Opportunity Threats analytis): các nhà quản trị phải nhận rõ các cơ hội và thử thách chủ yếu cho sản phẩm.

Phân tích điểm mạnh/điểm yếu (Strengths/Weaknesses Analytsis: Các nhà quản trị cần nhận rõ những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp và của sản phẩm.

Phân tích vấn đề (Issues Analysis): công ty sử dụng những phân tích, đánh giá trên để xác định vấn đề cần giải quyết trong kế hoạch.

4. Các mục tiêu (Objectives):

Các nhà quản trị phải xác định các mục tiêu về tài chính và Marketing của kế hoạch.

Các mục tiêu tài chính (Financial Objectives) như tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, lợi nhuận…

Đọc thêm bài viết: Vai trò của truyền thông trong xây dựng hình ảnh thương hiệu

Các mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) như mức bán thị phần, đầu mối phân phối…

5. Chiến lược Marketing (Marketing Strategy):
Trình bày những hướng Marketing thực hiện để đạt các mục tiêu trên. Nội dung của chiến lược Marketing bao gồm các vấn đề sau:

Thị trường mục tiêu(Taget Marketing) Định vị (Positioning) Dòng sản phẩm (Product Line) Giá (Price) Đầu mối phân phối (Distribution Outlets) Lực lượng bán hàng (Salesforce) Dịch vụ (Service) Quảng cáo (Advertising) Khuyến mãi (Sales Promotion) Nguyên cứu và phát triển (Research and Development)

6. Chương trình hành động (Action Programs):
Những nội dung trên được phân tích chi tiết và cụ thể để trả lời câu hỏi sau:

Những công việc gì sẽ phải làm? Khi nào làm? Ai sẽ làm? Chi phí bao nhiêu?

7. Dự tính lỗ lãi (Projected Profit-and-Loss Statement):
Dự tính ngân sách hoạt động Marketing và các khoản chi phí khác;dự tính mức bán và lỗ lãi.Ngân sách nếu đươc cấp nhận sẽ là cơ sở để phát triển kế hoạch sản xuất ,tuyển chọn nhân viên,và thực hiện Marketing.

8. Kiểm soát(Controls)
Giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch

(Tran Phu - KNVN)
 

Thành viên tích cực 30 ngày qua

13 bài đăng
2 bài đăng
K + 1 Kim2
1,209 bài đăng
3 bài đăng
818 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
5,196
Bài viết:
6,564
Thành viên
92,649
Thành viên mới
phukhang092

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top