trật tự

  1. waytomarketing

    Trật tự thế giới mới về các thuật toán Google

    (WayToMarketing) - Là SEO, chúng ta thường bị ám ảnh bởi cách các thuật toán của Google làm việc. Vâng, hóa ra là chúng làm việc cùng nhau. Gần đây trong Webmaster Central Google Hangout, John Mueller đã tiết lộ rằng các thuật toán khác nhau của Google chia sẻ dữ liệu. Câu nói chính xác của...
Top