trái nghành

  1. A

    Những kỹ năng Marketing mà Marketer phải biết cho dù có trái ngành

    Dù theo học ngành Marketing hay không, tất cả các Marketer đều phải thành thục 4 kỹ năng marketing dưới đây. Bởi vì bạn biết đó, Marketing là cuộc sống. Bạn không nhất thiết phải học ở trường mới hiểu được cuộc sống. Vì vậy, không lạ khi phần lớn các Marketer đều có xuất phát điểm là dân “ngoại...
Top