trade management

  1. trade-coin-pro

    Trade Management

    3. Quản lý trong khi vào lệnh. Trong việc Trade Management, thường thì mọi người sẽ bỏ qua yếu tố quản lý trong khi vào lệnh, vì điều này tưởng chừng diễn ra rất nhanh chóng, nên hầu như không ai chú ý đến nó. Đây chính điều này lại là một thiếu xót vô cùng lớn khi ít người nhận ra. Việc quản...
Top