title text

  1. waytomarketing

    Lời khuyên để tối ưu hóa Image Alt Text & Title Text

    Sự khác biệt giữa image alt text và title là gì? Bạn có thấy chúng giống nhau? Bài viết này sẽ kiểm tra sự khác biệt giữa thuộc tính image alt, image title text, tên tập tin image và đưa ra một số đề xuất về cách tối ưu hóa chúng. Alt Text vs. Alt Tag: Cái nào là chính xác? Khi bạn nghĩ về...
Top