tinh túy

  1. Q

    Bản sắc tinh túy thương hiệu (Brand Essence)

    Tinh túy thương hiệu hay còn được gọi là Bản sắc thương hiệu là trung tâm cảm xúc của một thương hiệu được diễn tả một cách cô đọng nhất. Tinh túy thương hiệu không phải là một khái niệm trừu tượng mà phải trở thành một giá trị có thể gọi tên, cảm nhận được, dễ hiểu nhưng sâu sắc và là cảm xúc...
Top