tiếp thị lại

  1. K

    Nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang không coi trọng Remarketing

    Quá nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang không coi trọng việc chạy tiếp thị lại (Remarketing, bám đuổi) - Tỷ lệ chuyển đổi trung bình đẹp là khoảng 2%, tức là có 100 click vào website/landing page thì chỉ có 2 người mua hàng. Vậy 98 click còn lại đi đâu? Nếu mỗi click là 5000đ thì 98x5000 =...
  2. K

    Chia sẻ Ebook cách cài đặt lại thẻ tiếp thị lại & theo dõi chuyển đổi

    1) Tại Sao Cần Danh Sách Tiếp Thị Lại? 2) Cách Thiết Lập Tiếp Thị Lại 3) Tại Sao Cần Theo Dõi Chuyển Đổi? 4) Cách Thiết Lập Theo Dõi Chuyển Đổi Link tài liệu: Theo Dai Hoang (Cộng đồng Google Adwords)
Top