thước đo

  1. T

    Thuật ngữ Kpi dẫn đầu và Kpi theo sau: Thước đo thành công của doanh nghiệp

    Theo tác giả David Parmenter trong cuốn sách “Key Performance Indicators” (KPI) thì, một đặc điểm của KPI là có “bản chất phi tài chính có thể được đo lường hàng ngày có một ảnh hưởng đáng kể trong quá trình vận hành của doanh nghiệp”. Với những đồng nghiệp trong ngành tài chính, đây là một vấn...
Top