thuật toán google

  1. waytomarketing

    Thảo luận về các bản cập nhật thuật toán của Google

    Các thuật toán của Google đóng một vai trò quan trọng trong cách thức trang web của bạn được xếp hạng trong SERPs. Công cụ tìm kiếm có một thuật toán rất phức tạp để phục vụ các kết quả tìm kiếm của nó và các thuật toán thay đổi một cách thường xuyên để đảm bảo người dùng được cung cấp các kết...
  2. waytomarketing

    Trật tự thế giới mới về các thuật toán Google

    (WayToMarketing) - Là SEO, chúng ta thường bị ám ảnh bởi cách các thuật toán của Google làm việc. Vâng, hóa ra là chúng làm việc cùng nhau. Gần đây trong Webmaster Central Google Hangout, John Mueller đã tiết lộ rằng các thuật toán khác nhau của Google chia sẻ dữ liệu. Câu nói chính xác của...
Top