thời chiến

  1. B

    Phương pháp xây dựng nội dung tổng thể trong thời chiến Google Panda

    Trong thời đại chiến panda thì việc sử dụng các vũ khí như: title, URL, desription và 1 chút lá chắn bằng nội dung trộn thì bạn chắc chắn sẽ thật bại trong chiến dịch của mình. Bạn nào bị nhẹ thì suốt đời ở trang 2,3 còn bị nặng thì ra đảo ngồi tử kỷ. Có 2 sai lầm lớn của SEOer khi bước vào...
Top