thật đơn giản

  1. K

    Kinh doanh nhiều lúc thật đơn giản

    Người ta thường nghĩ nó rất phức tạp hoặc cố ý làm cho nó phức tạp, nhưng thực sự trong kinh doanh... Chúng ta được trả tiền để giúp khách hàng từ trạng thái gặp vấn đề sang trạng thái giải quyết xong vấn đề. Ở đây tôi và Success Oceans thường gọi là trạng thái "đau khổ" sang trạng thái "sung...
Top