sự liên tưởng

  1. S

    Time on site – bounce rate và sự liên tưởng tới tình dục

    Những người làm marketing online, gắn mình với những website chắc chẳng ai còn lạ lẫm gì với hai khái niệm này. Nhưng hôm nay, chúng ta thử liên tưởng nó tới một thứ rất nhạy cảm là Tình Dục xem sao? Time on site là gì? Time on site là thời gian người dùng ở trên trang web của bạn. Còn với...
Top