sở trường

  1. Q

    Bàn về sở trường & sở thích

    “Hãy luôn nhớ rằng bạn có trong người mình sức mạnh, sự kiên nhẫn và lòng đam mê để trở thành ngôi sao thay đổi thế giới.” (Always remember, you have within you the strength, the patience and the passion to reach for the stars to change the world - Harriet Tubman) Sức mạnh của chúng ta đến từ...
Top