siêu nhân

  1. Q

    Minh chủ thực luận: Siêu nhân ở đâu?

    Nhìn từ góc của người muốn tìm minh chủ: Về bản chất chúng ta tìm mình chủ là tìm cho mình một người lãnh đạo đáng kính nể để đi theo, học hỏi và hy vọng mình lớn lên dưới quyền uy và năng lực của họ. Ngay từ đầu, với định nghĩa ấy, chúng ta bản thân đã đặt mình vào một vị trí không hề...
Top