plaintext

  1. K

    Facebook xác nhận lưu trữ trăm triệu mật khẩu dưới dạng PlainText

    Facebook xác nhận lưu trữ hàng trăm triệu mật khẩu của khách hàng dưới dạng plaintext (dạng đọc được dễ dàng) Trước tiên cho mình chửi thêm phát nữa. Tiên sư anh Mark và đồng bọn. Facebook đã xác nhận vào Thứ năm 21/03/2019 trong một bài nhắc đến một báo cáo của phóng viên an ninh mạng Brian...
Top