our source

  1. K

    Our source - mối tình lắm ngang trái và đau thương

    CHUYỆN OUT SOURCE: LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG ĐAU THƯƠNG? (bài dài bà cố, ráng mà đọc) Tiếp theo câu chuyện của bài viết hôm trước, nói về cơ cấu phổ biến của phòng Marketing ở các công ty, mình có đề cập đến vấn đề về out source: không cẩn thận sẽ lắm đau thương. Thì đúng như vậy đó! Nhìn qua cơ cấu của...
Top