nhen vốn

  1. Q

    Kỹ năng nhen vốn

    Tôi biết kiếm tiền, biết kinh doanh ngay cả khi chẳng có một đồng vốn nào, thậm chí là từ mức ÂM. Nhưng các khoản chi lãng phí, các khoản đầu tư không hiệu quả đã lấy dần đi những đồng tiền tôi kiếm được. Tôi nghiệm ra rằng, không nhất thiết phải có nhiều kỹ năng, không giỏi tiếng Anh cũng không...
Top