mảnh ghép

  1. Q

    Những mảnh ghép trong khởi nghiệp

    Người khởi nghiệp không chỉ là người tạo ra một Bussiness mà Anh ta phải đi tìm kiếm, lắp ghép các mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh hoàn thiện. 4 mảnh ghép cơ bản cho 1 doanh nghiệp - Bộ phận sản xuất hoặc thu mua ( nếu là doanh nghiệp thương mại) - Bộ phận nhân sự - Bộ phận Tài chính -...
Top