khuôn mẫu

  1. Hana

    Khuôn mẫu để xây dựng tiếp thị kết hợp

    Kết hợp chặt chẽ hơn công việc của bạn và agency là một mục tiêu tốt. Hoặc ít nhất đó nên là một mục tiêu khởi đầu. Nhưng hiện tại, bạn đã phân công nhóm thiết kế ở vị trí này, nhóm nội dung ở kia, nhóm phát triển ở khu vực hầm và có thể nhóm quan hệ công chúng ở phía ngập nắng của văn phòng...
Top