khác biệt lớn

  1. Q

    Quy tắc 1%: Khác biệt lớn từ những thay đổi nhỏ

    “Thành công là một vài kỷ luật đơn giản được thực hành mỗi ngày; còn thất bại chỉ đơn giản là vài sai lầm trong đánh giá được lặp lại mỗi ngày” – Jim Rohn. Có thể gọi đây là quy tắc 1%: 1% better every day = 1.01^365 = 37.78 - Khi bạn cố gắng, nỗ lực, tiết kiệm, hoặc nâng cao nâng suất của...
Top