internal link

  1. K

    Checklist về liên kết nội bộ

    Đây là checklist mới của Quang, cho bạn nào cần. - Liệt kê toàn bộ các bài viết trên mục Blog / Tin tức, và đánh số thứ tự cho mỗi bài viết. Trong mỗi bài viết, chèn một số bài viết liên quan dưới mỗi đoạn văn (pharagraph) đầu, giữa, và cuối bài viết. - Dùng Website Auditor, tìm các trang có...
  2. waytomarketing

    Cấu trúc internal link tốt nhất để thúc đẩy SEO của bạn

    (WayToMarketing) - Cho dù bạn đang đưa ra một trang web mới, làm mới một trang web hiện có hoặc cấu trúc lại nội dung của bạn thì cấu trúc internal link sẽ rất cần thiết cho sự thành công SEO của bạn. Nếu bạn không có chiến lược internal linking, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để thúc đẩy nỗ lực SEO của...
Top