hòa vốn

  1. Q

    [Ebook] Phân loại chi phí và tính điểm hòa vốn

    Khi bắt đầu kinh doanh bất kỳ một cái gì thì ai cũng phải tính toán, trong đó có tính toán lời lỗ, có người tính đúng, có người tính sai. Để đảm bảo ít nhất chúng ta làm đúng ngay từ đầu thay vì sai rồi sửa, cần theo phương pháp chuẩn mực đã được đúc...
Top