gặp hết

  1. waytomarketing

    16 kiểu khách hàng SEO không hoàn hảo: Bạn đã gặp hết chưa?

    Một khách hàng SEO lý tưởng: - Biết mục tiêu. - Dễ dàng tiếp cận. - Sẵn sàng lắng nghe. - Trả lời câu hỏi. - Làm theo đề xuất - Đọc báo cáo. - Thích học hỏi - Đánh giá cao công việc của bạn. - Không phải là người theo chủ nghĩa hoàn...
Top