featured snippets

  1. waytomarketing

    9 điều bạn cần biết để xếp hạng với Featured Snippets

    (WayToMarketing) - Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gần 30% kết quả tìm kiếm của Google chứa featured snippets. Con số dự kiến này sẽ tiếp tục tăng đáng kể khi tìm kiếm giọng nói tăng lên. Nó mong muốn đạt được "Vị trí 0" trong SERPs. Ví dụ dưới đây đưa ra kết quả tìm kiếm “how to make a volcano”...
Top