đồng hành

  1. Q

    Chọn người đồng hành là chọn "Mindset"

    Level of Mindset (Tầm nhận thức) Làm việc với con người không phải là làm với những "physical features" (hình thức bề ngoài). Nhìn nhận một con người không phải bằng tên tuổi, vị trí, kinh nghiệm, tài sản, hình thức ... mà phải nhìn vào thái độ. Mà hái độ tích cực sẽ quyết định một mối quan hệ...
  2. Q

    Chọn người đồng hành là chọn "Mindset"

    Level of Mindset (Tầm nhận thức) Làm việc với con người không phải là làm với những "physical features" (hình thức bề ngoài). Nhìn nhận một con người không phải bằng tên tuổi, vị trí, kinh nghiệm, tài sản, hình thức ... mà phải nhìn vào thái độ. Thái độ tích cực sẽ quyết định một mối quan hệ...
Top