display ads

  1. D

    Quảng cáo trong ứng dụng – Đâu là những yếu tố cốt lõi đem lại thành công?

    Theo thống kê, có tới hơn 25% tổng thời gian trực tuyến của người dùng di động là dành bên trong các ứng dụng. Bên cạnh đó, do thiết bị di động thường được sở hữu và sử dụng bởi một cá nhân duy nhất, nên các ứng dụng này cũng có sự kết nối và liên quan chặt chẽ tới thói quen, hành vi của người...
  2. Hana

    Thực tế của kinh doanh Display Ads

    (Waytomarketing) - Nhiệm vụ chính của tôi trong tổ chức bán hàng tại Simpli.fi là gặp gỡ, hợp tác với các khách hàng - là đại diện của các chi nhánh, các công ty quảng cáo, nhà xuất bản, mạng lưới quảng cáo và các đại lý. Qua khảo sát, tôi thấy việc lựa chọn Display Ads của công ty phụ thuộc...
Top