cookie

  1. T

    Thuật ngữ Cookie và Cookie stuffing trong Affiliate là gì?

    Thuật ngữ Cookie là tệp của các chương trình affilate tạo ra nhằm lưu thông tin duyệt web của khách hàng. Ví dụ 1 khách hàng bấm vào affiliate link của bạn, trình duyệt sẽ lưu lại cookie, và thời gian cookie được lưu phụ thuộc vào chương trình affiliate đó. Ví dụ nếu cookie được lưu 60 ngày...
Top