biết gì

  1. waytomarketing

    Quản trị web cần biết gì về tiêu chuẩn chất lượng trang YMYL

    Trong hướng dẫn đánh giá xếp hạng tìm kiếm của Google mới được xuất bản gần đây, dựa vào các tiêu chuẩn chất lượng, có rất nhiều những cuộc thảo luận và suy đoán xoay quanh vấ đề mà Google gọi là: Tiền hay Cuộc sống (Your Money or Your Life, viết tắt là YMYL)”. Tiêu chuẩn chất lượng tìm kiếm...
Top