bệnh nhân sự

  1. T

    Bệnh nhân sự của doanh nghiệp tí hon

    BỆNH NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP TÍ HON 1. Khó tuyển người: Mơ đi mà đòi tuyển mba , túm lại chổi cùn giế rách đến là phải nhận tất , chỉ cần thái độ tốt là sếp đi mà giáo dục , họ sẽ dần giỏi lên , sếp đi học ở đâu thấy ổn thì lôi sĩ quan đi học cùng là công ty đỡ ngu . 2. Nhân sự hay bỏ ngang...
Top