bản sắc

  1. Q

    Bản sắc tinh túy thương hiệu (Brand Essence)

    Tinh túy thương hiệu hay còn được gọi là Bản sắc thương hiệu là trung tâm cảm xúc của một thương hiệu được diễn tả một cách cô đọng nhất. Tinh túy thương hiệu không phải là một khái niệm trừu tượng mà phải trở thành một giá trị có thể gọi tên, cảm nhận được, dễ hiểu nhưng sâu sắc và là cảm xúc...
  2. Q

    Cách thức xây dựng bản sắc thương hiệu

    Bản sắc thường được hiểu như tầm nhìn, văn hóa, triết lý và tính cách mà thương hiệu đang theo đuổi. Đa phần các doanh nghiệp thường tập trung vào việc theo đuổi kỹ thuật và sản phẩm, song chính nét “bản sắc” mới có thể mang đến sức mạnh thực sự cho doanh nghiệp trong việc cạnh tranh cũng như...
Top